The Anglo-Saxon Chronicle : a collaborative edition. Vol. 8, MS F : a semi-diplomatic edition with introduction and indices

edited by Peter S. Baker

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Baker, Peter S. 1952-
Uniform Title:Anglo-Saxon chronicle.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : D.S. Brewer, 2000.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:cxii, 158 p. ; 24 cm
ISBN(s):9780859914901
General note:The F-text of the Anglo-Saxon Chronicle is found in London, British Library, MS Cotton Domitian A. viii, fol. 30-70.
Language note:Introduction in English, text in Anglo-Saxon and Latin.
Các nhãn: Thêm thẻ
Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Lower Library

Chi tiết quỹ từ Lower Library
Shelfmark:
LL 002 ASC 108 Borrowable : Sẵn có