Beowulf : an illustrated edition /

translated by Seamus Heaney ; illustrations edited by John D. Niles

Enhancing Heaneys masterful bestselling translation of this classic Old English poem, Niless illustrations help modern-day readers visualize the story by bringing it to life.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Heaney, Seamus, 1939-2013., Niles, John D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York ; London : W. W. Norton, c2008.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xxvii, 260 p. : ill. ; 24 cm
ISBN(s):9780393330106
Version note:Refers to Trinity College manuscript B.10.4.
Các nhãn: Thêm thẻ
Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Lower Library

Chi tiết quỹ từ Lower Library
Shelfmark:
LL 002 BEO 114 Borrowable : Sẵn có
Ghi chú:
  • The publisher