The Anglo-Saxon chronicle : a collaborative edition. Vol. 4, MS B : a semi-diplomatic edition with introduction and indices /

edited by Simon Taylor

A semi-diplomatic edition of BL MS Cotton Tiberius A vi, probably written in 977-8, probably at Abingdon. It is the first complete and separate publication of B Version of the Anglo-Saxon Chronicle, B being the primary witness to a 10th-century recension of the Chronicle, and an authority of greater...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Taylor, Simon, 1950-, Dumville, D. N., Keynes, Simon.
Uniform Title:Anglo-Saxon chronicle.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : Brewer, 1983.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:cxi,75 p. ; 24 cm
ISBN(s):0859911047
Các nhãn: Thêm thẻ
Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Lower Library

Chi tiết quỹ từ Lower Library
Shelfmark:
LL 002 ASC 104 Borrowable : Sẵn có