Liturgy and the ecclesiastical history of late Anglo-Saxon England : four studies /

David N. Dumville

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dumville, D. N.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Woodbridge : Boydell, 1992.
Loạt:Studies in Anglo-Saxon history ; 5
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:193 p. ; 25 cm.
ISBN(s):0851153313
Các nhãn: Thêm thẻ
Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Lower Library

Chi tiết quỹ từ Lower Library
Shelfmark:
LL 668 D 103 Borrowable : Sẵn có